Inovace pro Vás

Systémovost produktů

CRYX - krystalické vázání vody

ASA - kontrolované objemové změny

SILICA EFFECT

Technologie čistých křemičitanů

Chemické vytvrzení2


 

Systémovost produktů

V rámci celého spektra našich výrobků je kladen důraz na jejich systémovost tzn. schopnost ve vzájemných kombinacích vytvořit bezchybný komplex, kde každá složka je plně vyladěna v rámci celku.

U systému Fornivel pomáhá suché složce systému penetrační nátěr Fortecoat 1410 správně připravit podklad před samotnou pokládkou suché složky. Nátěr Fortecoat 1420 a 1421 následně výsledný povrch ošetřuje a především vytvrzuje. U systému Fortedur zajišťuje nátěr Fortecoat 1425 a 1426, že dané vsypové podlaze bude zabráněním úniku vody poskytnut dostatečný čas na vytvrdnutí a u vyzrálé podlahy se znatelně sníží nasákavost.

Pro systém FormulaForte zajišťuje FormulaForte Hard vytvrzení a FormulaForte Shine zvýšení lesku. Těmito kombinacemi našich produktů tedy lze dosáhnout vyšších užitných vlastností podlah.

 

 

 

CRYX – krystalické vázání vody

Kombinací několika druhů cementů,jejich jemnosti mletí a speciálnípřísady dochází k chemickému vázánívětšiny záměsové vody do krystalické mřížkyvznikajících hydratačních produktů. Tento efektomezuje smrštění cementového kamene vlivemvysychání a omezuje tak náchylnost materiáluke tvorbě smršťovacích trhlin. Rychlý nástup i průběh chemických reakcí dovoluje dosahovatco nejkratšího času potřebného k pochůznostimateriálu a díky zabudovávání vody do krystalickémřížky i rychlý pokles vnitřní vlhkosti cementovéhmoty, což umožňuje pokládku po relativněkrátké technologické přestávce.

 

zpět nahoru...

ASA – kontrolované objemové změny

Speciální aditivum ASA chemicky modifikuje průběh hydratační reakce a kompenzuje smrštění betonové směsi v čase tuhnutí i tvrdnutí. Použitím této přísady je zajištěna vyšší objemová stabilita = nižší sklon ke tvorbě trhlin. Při použití do podlahových hmot (vsypy, samonivelační stěrky) je po stránce materiálové omezena tvorba trhlin. Při použití do výplňových hmot (malty, zálivky) je navíc zajištěno vyplnění a fixace prostoru. V delším časovém horizontu – tj. v řádu prvních měsíců – je použitím aditiva dosahován výhodnější průběh křivky smrštění.

 

zpět nahoru...

SILICA EFFECT

SILICA EFFECT vzniká použitím velmi jemných kulovitých částic s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého, které vyplňují prostor cementového kamene, reagují s hydroxidem vápenatým a zkvalitňují kontaktní zónu mezi kamenivem a cementovým tmelem. Díky tomu je dosahováno nižší pórovitosti a tím i nižší nasákavosti, vyšší mrazuvzdornosti, odolnosti vůči korozi a také zvýšení pevností (v tlaku, v tahu za ohybu i odolnosti v obrusu) a vyšší kompaktnosti.  

 

zpět nahoru...

 

Technologie čistých křemičitanů

Většina konkurenčních výrobců používá pro výrobu standardní křemičitany obsahující atomy sodíku, draslíku či lithia. Při vytvrzování těchto materiálů dochází k souběžným chemickým reakcím, při kterých vznikají nežádoucí soli s výše uvedenými atomy. Toto je provázeno nižší  činností ošetření, defektní strukturou a také estetickými problémy v podobě bělání povrchu, ke kterému dochází až do okamžiku vymytí těchto solí ze stavební konstrukce. Čisté křemičitany naproti tomu tyto soli nevytvářejí a výrazně se tak zkvalitňuje ošetření povrchu, eliminuje riziko defektů a bělání povrchu.

 

zpět nahoru...

 

Chemické vytvrzení2

Proces chemického vytvrzení spočívá na dvou spolupůsobících procesech –

1) v přeměně kapalné fáze aktivní složky na rigidní křemičitý C-S-H gel v pórech ošetřovaného materiálu akcelerovaného organometalickým katalyzátorem a

2) v přeměně částic s malou tvrdostí na částices výrazně vyšší tvrdostí.

 

ad 1) Proces uzavření povrchu C-S-H gelem se děje vlivem chemické reakce mezi sloučeninami pocházejícími z hydratovaného betonu a nikátní kombinací čistých křemičitanů.

Při reakci dochází k „zalepování" pórových struktur betonu křemičitým C-S-H gelem. Chemická reakce je podporována přístupem vody a tak každé další mytí, skrápění vodou je doprovázeno dalším rozpouštěním aktivních komponent v již zatěžované podlaze a tak může reakce probíhat nejen do značných hloubek vrstvy, ale tato chemická reakce je startována navíc opakovaně.

Tato reakce je kontrolována a urychlována pomocí katalytického systému poslední generace, který přináší oproti nekatalyzovaným systémům výrazně vyšší účinnost přeměny kapalného křemičitanu na amorfní gelovou strukturu vyplňující mikro i makropóry cementového kompozitu. I zde každé další vlhčení cementového výrobku způsobuje opětovnou aktivaci katalytického systému. Dochází tak k dalšímu prorůstání do hloubky,  navíc je vytvářeno stále odolnější ošetření ve svrchních vrstvách.

 

ad 2) Proces přeměny a vytvrzení částic je zajišťován aktivními chemickými komponentami, které se zapojují do reakce především s málo odolnými částicemi z povrchu cementového výrobku.

Za využití této reakce dochází k přeměně částic s malou tvrdostí na částice s výrazně vyšší

tvrdostí než byl počáteční stav. Tato selektivní chemická reakce probíhá nejen na povrchu mikro/makročástic, ale funguje až na molekulární

úrovni.

Výsledkem je pozorovatelné vytvrzení povrchu, nesprašování povrchové vrstvy podlahy a výrazné zvýšení tvrdosti a povrchové odolnosti proti opotřebení obrusem, rázovými zátěžemi apod.

Navíc původně neodolné mikro a makročástice vykazují většinou snadnou rozpustnost, kterou lze popsat jako vymývání částic z povrchu nebo

sprašování. Po aplikaci výrobku FormulaForte je většina vodě neodolávajících částic přeměněna na vodě rezistentní částice. V neposlední řadě je výsledný povrch mnohem méně nasákavý, nedochází k vymývání částic a tento fakt ovlivňuje trvanlivost konstrukce nejen v interiérech, ale především při expozicích v exteriéru, kde je povrch atakován chemickými a rozmrazujícími látkami. 

 

zpět nahoru...

 

 

 

zpět nahoru...

Naše další projekty: www.fortelock.cz | www.trymat.cz